Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Selo i poljoprivreda”

adminUncategorized

 

Poljoprivredni fakultet

organizuje

Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

– SELO I POLJOPRIVREDA –

20-21. septembar 2018.

Bijeljina, Bosna i Hercegovina

 

TEMATSKE SEKCIJE SKUPA

I S E K C I J A

Poljoprivreda i prehrambena industrija

II S E K C I J A 

Agroekonomija

III S E K C I J A 

Ruralna sociologija

IV S E K C I J A 

Zaštita životne sredine

 
PRIJAVA SAŽETAKA I RADOVA
  • Dostavljanje sažetaka radova do 01.05.2018. godine.
  • Sažetak treba da sadrži naslov, imena autor(a), naziv i adrese institucija autora kao i kontakt adresu autora. Sažetak treba da sadrži maksimalno 150 riječi i dostavlja se na srpskom jeziku, odnosno na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili engleskom jeziku.
  • Sažeci će biti recenzirani, a kontakt autor će o prihvatanju sažetaka biti obavješten elektronskom poštom.
  • Kompletni radovi dostavljaju se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije do 15.06.2018. godine. 
  • Radove dostavljati na srpskom jeziku, odnosno na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku.
  • Svi radovi podliježu recenziji, a samo radovi prihvaćeni od strane 2 recenzenta biće publikovani u Zborniku radova Univerziteta Bijeljina.

PRVI  AUTOR
********************

šalje kompletan i tehnički sređen rad isključivo prema TEMATSKIM SEKCIJAMA SKUPA

u elektronskoj formi sa naznakom sekcije na adresu: poljokonferencija@ubn.rs.ba

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Skupu iznosi 60,00 KM (30 evra), po učesniku. Uplatom kotizacije učesnik obezbjeđuje: publikovanje radova u cijelosti u Zborniku, osvježenje tokom održavanja Skupa, ručak na Fakultetu, svečanu večeru.

Uplata kotizacije vrši se na račun Univerziteta Bijeljina, Pavlovića put bb Bijeljina, broj žiro računa: 1610250028490014 Raiffeisen Bankili na blagajni Univerziteta na dan Skupa.

MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA
*******************************************************

Univerzitet Bijeljina, Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
(300 metara prije Etno sela Stanišići)

ZVANIČNI JEZIK NAUČNOG SKUPA
**********************************************

Srpski jezik, odnosno jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili engleski jezik.

 

NAPOMENE

Poštovani autori,

radovi koji pristignu poslije utvrđenog roka (poslednji rok 15.06.2018. godine), neće se uzimati u razmatranje.

Radovi koji su manjeg obima od 8 stranica, odnosno većeg obima od 12 stranica, koji nisu tehnički sređeni prema priloženom uputstvu i podešeni prema datim propozicijama, neće se uzimati u razmatranje.

Obavezno provjeriti rad zbog eventualne pojave gramatičkih i slovnih grešaka.

KONTAKT

****************

Poljoprivredni fakultet Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina,

Pavlovića put bb, 76 300 BijeljinaBiH.

Web stranica: www.ubn.rs.ba

E-pošta: poljokonferencija@ubn.rs.ba

Tel.: 00387 66 893 935

VAŽNI DATUMI

********************

  • 01.05.2018. Dostavljanje sažetaka
  • 05.05.2018. Potvrda o prihvatanju sažetaka
  • 15.06.2018. Dostavljanje kompletnih radova.

Pri dostavljanju radova izjasniti se da li će biti poster prezentacija ili usmena prezentacija. Poster mora biti dimenzija 800mm (širina) x 1000mm (visina).

 

Hvala Vam na razumjevanju,

O R G A N I Z A C I O N I  OD B O R  S K U P A,

Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina

Zbornik radova