Zbornici

Treća naučna konferencija “Selo i poljoprivreda” – 2020

Dana 30.09.2020. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta „Bijeljina“ održan je treći po redu Naučni skup „Selo i poljoprivreda“. Shodno trenutno vladajućoj zdravstveno situaciji u zemlji i okruženju broj učesnika bio je skroman. Posle uvodne riječi organizatora i suorganizatora Skupa, autori su imali prilike da izlože svoje radove koji su i ove godine podjeljeni po sekcijama Skupa. Naročito zanimljivo uvodno predavanje održao je prof. dr Dragan Vujović sa Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda na temu „Agrobiološke i privredno tehnološke karakteristike i populacije klonova sorte Kaberne Franc“.

U nadi da će sledeći Skup proteći u bezbjednoj zdavrstvenoj situaciji, zahvaljujemo se svim učesnicima a i ostalima koji su opravdano bili spriječeni da dođu, na iskrenoj podršci i pomoći oko organizacije i realizacije ovog Naučnog skupa.

Zbornik radova

II Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Selo i poljoprivreda” 2019

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta „Bijeljina“ je 27.09.2019. godine održana druga po redu Konferencija sa međunarodnim učešćem „Selo i poljoprivreda“. Osim Poljoprivrednog fakulteta učešće u organizaciji ove Konferencije uzeli su mnogi domaći i strani suorganizatori iz oblasti visokog školstva. Nakon pozdravne riječi dekana Poljoprivrednog fakulteta doc. dr Bore Krstića, te profesora emeritusa Grigorija Trifunovića, kao i predstavnika grada Bijeljina gospodina Predraga Jovića, održan je rad po predviđenim sekcijama Skupa. Nakon toga, upriličena  je svečana večera za učesnike i goste.

Ovom prilikom zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima kao suorganizatorima i gostima koji su podržali i uveličali ovaj Skup, te ih pozivamo da i naredne godine budu dio ove naučne smotre.

Zbornik radova

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Selo i poljoprivreda”

POLJOPRIVREDNI FAKULTET organizuje prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem– SELO I POLJOPRIVREDA – 20-21. septembar 2018 Bijeljina, Bosna i Hercegovina

TEMATSKE SEKCIJE SKUPA

 • I S E K C I J A Poljoprivreda i prehrambena industrija
 • II S E K C I J A Agroekonomija
 • III S E K C I J A Ruralna sociologija
 • IV S E K C I J A Zaštita životne sredine

PRIJAVA SAŽETAKA I RADOVA

 • Dostavljanje sažetaka radova do 05.2018. godine.
 • Sažetak treba da sadrži naslov, imena autor(a), naziv i adrese institucija autora kao i kontakt adresu autora. Sažetak treba da sadrži maksimalno 150 riječi i dostavlja se na srpskom jeziku, odnosno na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili engleskom jeziku.
 • Sažeci će biti recenzirani, a kontakt autor će o prihvatanju sažetaka biti obavješten elektronskom poštom.
 • Kompletni radovi dostavljaju se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije do 15.06.2018.
 • Radove dostavljati na srpskom jeziku, odnosno na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku.
 • Svi radovi podliježu recenziji, a samo radovi prihvaćeni od strane 2 recenzenta biće publikovani u Zborniku radova Univerziteta Bijeljina

PRVI AUTOR

Šalje kompletan i tehnički sređen rad isključivo prema TEMATSKIM SEKCIJAMA SKUPA u elektronskoj formi sa naznakom sekcije na adresu: poljokonferencija@ubn.rs.ba

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Skupu iznosi 60,00 KM (30 evra), po učesniku. Uplatom kotizacije učesnik obezbjeđuje: publikovanje radova u cijelosti u Zborniku, osvježenje tokom održavanja Skupa, ručak na Fakultetu, svečanu večeru.

Uplata kotizacije vrši se na račun Univerziteta Bijeljina, Pavlovića put bb Bijeljina, broj žiro računa: 1610250028490014 Raiffeisen Bankili na blagajni Univerziteta na dan Skupa.

ZVANIČNI JEZIK NAUČNOG SKUPA

Srpski jezik, odnosno jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili engleski jezik.

NAPOMENE

Poštovani autori,

radovi koji pristignu poslije utvrđenog roka (poslednji rok 15.06.2018. godine), neće se uzimati u razmatranje.

Radovi koji su manjeg obima od 8 stranica, odnosno većeg obima od 12 stranica, koji nisu tehnički sređeni prema priloženom uputstvu i podešeni prema datim propozicijama, neće se uzimati u razmatranje.

Obavezno provjeriti rad zbog eventualne pojave gramatičkih i slovnih grešaka.

KONTAKT

Poljoprivredni fakultet Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina,

Pavlovića put bb, 76 300 BijeljinaBiH.

Web stranica: www.ubn.rs.ba

E-pošta: poljokonferencija@ubn.rs.ba

Tel.: 00387 66 893 935

VAŽNI DATUMI

 • 05.2018. Dostavljanje sažetaka
 • 05.2018. Potvrda o prihvatanju sažetaka
 • 06.2018. Dostavljanje kompletnih radova.

Pri dostavljanju radova izjasniti se da li će biti poster prezentacija ili usmena prezentacija. Poster mora biti dimenzija 800mm (širina) x 1000mm (visina).

Hvala Vam na razumjevanju,
O R G A N I Z A C I O N I  OD B O R  S K U P A,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina

Zbornik radova

 
 

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

F A K U L T E T  Z D R A V S T V E N I H  S T U D I J A i

F A K U L T E T  ZA  P S I H O L O G I J U

o r g a n i z u j u

Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

08 – 09. jun 2018. godine

„MENTALNO ZDRAVLJE

PSIHIJATRIJSKI, PSIHOTERAPIJSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI“

Naučna konferencija je akreditovana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Rješenjem br:11/04-500-25/18 od 26.03.2018.godine. Program se boduje zavisno od aktivnosti učesnika: usmena prezentacija: 1. autor 12  (dvanaest) bodova, ostali 6 (šest) bodova, poster prezenatcija 1. autor 10 (deset) bodova, ostali 7 (sedam) bodova, pasivno učešće 5 (pet) bodova, učešće u naučnom ili organizacionom odboru 10 (deset) bodova.

MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA

Univerzitet „Bijeljina“, Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH,

ZVANIČNI JEZIK NAUČNOG SKUPA

Srpski jezik, odnosno jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili engleskom jeziku,

STEČENI POENI

Priznaju seod strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije.

VAŽNI DATUMI

 • 04.2018. Dostavljanje sažetaka
 • 04.2018. Potvrda o prihvatanju sažetaka
 • 05.2018. Dostavljanje kompletnih radova

Kompletni radovi dostavljaju se isključivo u elektronskoj formi, na e-mail: konferencijaubn@ubn.rs.ba najkasnije do 10.05.2018. godine. Radovi koji pristignu poslije prethodno utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na naučnom skupu iznosi 60,00 km (30 evra), po učesniku. Uplatom kotizacije učesnik obezbjeđuje: publikovanje radova u cjelosti, osvježenje tokom održavanja Skupa, ručak na Fakultetu, svečanu večeru.

Uplata kotizacije vrši se na račun Univerziteta „Bijeljina“, Pavlovića put bb, Bijeljina, broj žiro računa: 1610250028490014 Raiffeisen Bank ili na blagajni Univerziteta na dan Skupa.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail: konferencijaubn@ubn.rs.baili na tel. 066 663 430

Zbornik Apstrakata

Zbornik radova